denken, onderzoeken & schrijven

Paula Steenwinkel

 

Paula traint, coacht en adviseert mensen en organisaties over denken en teksten. Kracht en motto: helderder. Is betrokken en voorkomend. Bijt zich graag vast in complexe onderwerpen. Verveelt zich bij clichés of gebakken lucht, maar bloeit op bij maatschappelijk of menselijk belang. Deelnemers en studenten waarderen het gemak waarmee ze overzicht aanbrengt en kan schakelen.

 

Paula is gespecialiseerd in argumentatieleer & kritisch denken en mede-auteur van "Geef mij de feiten.  Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal".

Mischa de Vos

 

Mischa traint met plezier de meest uiteenlopende groepen, van kritische jonge advocaten en militairen tot door de wol geverfde adviseurs in wetenschap en beleid. Allemaal leren ze hoe helder denken en communiceren hun teksten verbetert. Mischa is als een vis in het water voor de groep; deelnemers roemen zijn deskundigheid en humor.

 

In zijn vrije tijd is Mischa jazzpianist.

Visie en aanpak

 

Wat vinden wij?
 Vaagheid, bluf en ingewikkeld gedoe verveelt, irriteert en verwart ons. Laat staan dat we ons daardoor laten overtuigen.

 

We weten zeker dat we daar niet alleen in staan. Daarom huren organisaties ons graag in. Onderzoekers leren zinvol onderzoek te doen, beleidsmakers betere besluiten te nemen en adviseurs overtuigende adviezen te schrijven.

 

 

Wat ervaren wij?

We merken dat er veel belemmerende ideeën leven over onderzoek, denken en schrijven.

 

Mensen zien tegen onderzoek op. Jammer want onderzoek is interessant en leuk. Je hoeft er ook niet hyperintelligent voor te zijn; een goed werkend brein en een juiste, open houding zijn genoeg.

 

Voor denken geldt hetzelfde: je hoeft geen Einstein te zijn om bestand te zijn tegen denkfouten en drogredenen, om overeind te blijven in discussies, om een adequate oplossing voor een probleem te vinden en je leidinggevende daarvan te overtuigen.

 

Ook schrijven is leuk en dankbaar werk. Als je het handig aanpakt, schrijf je in heel weinig tijd een heel goede tekst.

 

 

Hoe werken wij?

Wij denken samen met onze opdrachtgevers en cursisten over oplossingen voor hun onderzoek, beleid en teksten. Dat doen we met de waarom-vraag:

Waarom vind je dit een probleem?

Waarom wil je dit oplossen?
 Waarom vind je dit de beste oplossing?

Waarom heb je je tekst zo ingedeeld?

Waarom gebruik je deze stijl?

Waarom vind je eigenlijk dat een zin niet met ‘maar’ mag beginnen?

Enzovoort.

 

De waarom-vraag maakt je bewust, scherp en gefocust. Hij voorkomt langdurig en overbodig onderzoek en moeizame teksten.

 

 

Wanneer zijn wij tevreden?

Wanneer een student of cursist zegt: "Dankjewel: ik kan het nu op eigen kracht".

 

 

Wat zijn onze algemene voorwaarden?

 

Algemene Voorwaarden Bureau Helderder (trainingen, communicatie en advies)

 

1 Algemeen

 

1.1  De algemene voorwaarden zoals in dit document opgenomen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor trainingen – ontwikkeling en/of uitvoering - en andere opdrachten tussen Bureau Helderder en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

1.2  Bureau Helderder acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.

 

1.3  Bureau Helderder draagt er zorg voor dat over de inhoud van de opdrachten een duidelijke wilsovereenstemming bestaat en blijft bestaan tussen de opdrachtgever en Bureau Helderder.

 

1.4  Het honorarium wordt in beginsel bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid en kosten. Bureau Helderder werkt niet op basis van enige vergoeding waarvan de grootte afhankelijk is van het resultaat van de arbeid.

 

1.5  Als onderdeel van de kwaliteitsbewaking en ter ondersteuning behoudt Bureau Helderder zich het recht voor medewerkers van Bureau Helderder, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee bij trainingen en bij de uitvoering van onderzoeks- en advieswerkzaamheden te laten functioneren.

 

 

2. Grondslag offertes

 

Offertes van Bureau Helderder zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Bureau Helderder verwacht dat de opdrachtgever ervoor instaat, naar beste weten, alle voor de opzet en uitvoering van opdrachten essentiële informatie te hebben verstrekt. Opdrachtgever mag verwachten dat Bureau Helderder ervoor instaat de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

 

3. Overeenkomsten

 

3.1  Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door Bureau Helderder komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan Bureau Helderder. Een bevestiging per e-mailbericht geldt net zo goed als een getekende offerte.

 

3.2  Een verzonden en getekend retour ontvangen offerte wordt als definitief beschouwd door Bureau Helderder. Eventuele nadere voorwaarden of aanpassingen, gesteld door de opdrachtgever zullen, bij acceptatie daarvan door Bureau Helderder, daarom altijd worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte, die door de opdrachtgever opnieuw ondertekend en retour gezonden dient te worden. Deze nieuw getekende offerte geldt als opdrachtbevestiging, waarna de eerder uitgebrachte en door de opdrachtgever getekende offerte als vervallen dient te worden beschouwd.

 

 

4. Bedenktermijn

4.1 Voor elke overeengekomen opdracht of inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen (10 werkdagen), gerekend vanaf de datum van ondertekening van een overeenkomst of van inschrijving via de website. In die periode kunt u zich kosteloos en zonder opgaaf van redenen afmelden.

 

 

5. Annulering

 

5.1 Bureau Helderder kan een overeengekomen opdracht in de volgende gevallen annuleren:

 

- overmacht waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen, waarna Bureau Helderder alles in het werk zal stellen de opdracht alsnog zo spoedig mogelijk uit te voeren, in overleg met de opdrachtgever;

- ziekte, ongeval of overlijden van de docent/trainer/adviseur die niet (op korte termijn) vervangen kan worden;

 

- het niet nakomen door de opdrachtgever van zijn verplichtingen jegens Bureau Helderder.

 

In het geval van annulering door Bureau Helderder, brengt Bureau Helderder geen kosten in rekening, met uitzondering van de vergoeding voor overeengekomen en kosten die zijn gemaakt en (voorbereidings)werkzaamheden die zijn uitgevoerd voordat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bureau Helderder verzuimde na te komen.

 

 

5.2  In geval van annulering door een opdrachtgever van een overeengekomen onderzoeks-, ontwikkel-, advies- of tekstverzorgingsopdracht zal de tijd die reeds werd gereserveerd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum, door Bureau Helderder in rekening worden gebracht.

 

5.3  In geval van annulering door de opdrachtgever van een overeengekomen trainings- of adviesopdracht factureert Bureau Helderder (of restitueeert het overeenkomstige deel van het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld) conform de volgende regelingen:

 - Annulering tot 4 weken voor aanvangsdatum: 0% van het voor de training overeengekomen totaaltarief.

 

- Annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvangsdatum: 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief.

 - Annulering tussen 2 en 0 weken voor aanvangsdatum: 90% van het voor de training overeengekomen totaaltarief.

 

 

- Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

 - Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.

 

 

5.4  Bij annulering van de deelname aan een training met open inschrijving kan de opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.

 Indien er geen vervangende deelnemer wordt gestuurd, geldt de volgende regeling:

 - Annulering tot 4 weken voor aanvangsdatum: 0% van het oorspronkelijk bedrag.

 - Annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvangsdatum: 50 % van het oorspronkelijke bedrag.

- Annulering tussen 2 en 0 weken voor aanvangsdatum: 100 % van het oorspronkelijke bedrag, inclusief de eventuele kosten van diner(s).

 - Wanneer u op de eerste dag van de training niet verschijnt, wordt dit aangemerkt als annulering. Helaas is het dan niet mogelijk de rest van de training te volgen of een andere deelnemer te sturen.

 - Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.

 

 

5.5  Verschuiving naar een volgende training is alleen mogelijk als er nog plaats is op de betreffende training. Hiervoor hanteren wij de volgende regeling:

 - Bij verschuiving naar een volgende training tot een maand voor aanvang van de oorspronkelijke training brengen we een bedrag van € 75 administratiekosten in rekening.

- Bij verschuiving binnen een maand voor aanvang van de oorspronkelijke training bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd alsmede de eventuele kosten van de diners en € 75 administratiekosten.

 

 

6. Tarieven en kosten van de opdracht

 

6.1  Trainingen

De kosten worden steeds berekend per dagdeel (= ochtend, middag of avond).
 Dit dagdeeltarief kan halfjaarlijks worden aangepast. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. De kosten voor voorbereiding en uitvoering worden steeds berekend per dagdeel.

 

6.2  Overige opdrachten
 De kosten voor onderzoeks-, ontwikkelings-, advies- en reclamewerk worden per dagdeel (= ochtend, middag of avond) of per uur berekend. Deze tarieven kunnen halfjaarlijks worden aangepast. Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging.

 

 

7.  Betalingsvoorwaarden

 

7.1  De wijze waarop en het tijdstip van facturering geschiedt in overleg met de opdrachtgever en wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging, zowel bij trainingen als bij andere werkzaamheden.
 Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele bezwaren tegen een declaratie dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

 

7.2  Wanneer Bureau Helderder zich genoodzaakt ziet voor de invordering van achterstallige bedragen derden in te schakelen, is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Bureau Helderder mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

 

8. Intellectueel eigendom

 

8.1  Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het trainings-, advies-, of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Bureau Helderder. Openbaarmaking kan dus alleen geschieden na toestemming te hebben verkregen van Bureau Helderder. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor intern gebruik, voor zover dit past binnen het doel van de opdracht. Wanneer een opdracht tussentijds wordt beëindigd is het voorgaande evenzo van toepassing.

8.2  Het auteursrecht van alle door Bureau Helderder vervaardigde producties, blijft eigendom van Bureau Helderder. De door Bureau Helderder ontworpen producties blijven het onvervreemdbaar eigendom van Bureau Helderder en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

 

9. Aansprakelijkheid


 9.1 Bureau Helderder is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Deze aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Bureau Helderder voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

 

9.2 Indien de opdrachtgever een reclamecampagne of een andere promotieactiviteit door Bureau Helderder laat uitvoeren overeenkomstig de door de opdrachtgever verstrekte aanwijzingen of met gebruikmaking van door deze verstrekte materialen, vrijwaart de opdrachtgever Bureau Helderder voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen wijze van uitvoering.

 

 

10. Wijzigingen in een opdracht en correcties

 

10.1  Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Bureau Helderder tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien en voor zover dat in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Bureau Helderder door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht heeft gewijzigd terwijl Bureau Helderder reeds met de uitvoering daarvan was begonnen, enige prijsreductie of schadevergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijziging niet volledig, of niet tijdig is gerealiseerd.

10.2  Indien een opdrachtgever de opdracht wenst te wijzigen aldus dat de kosten daarvan worden verminderd, zal het bedrag van die vermindering tegelijk met de wijziging tussen partijen moeten worden overeengekomen. Als die ontbreekt, is Bureau Helderder slechts verplicht tot een prijsvermindering welke gelijk is aan door Bureau Helderder aan derden minder betaalde kosten.

10.3  Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Bureau Helderder gerechtigd de eventueel daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

10.4.  Indien de wijziging van de opdracht tot meerwerk leidt, declareert Bureau de extra werkzaamheden volgens de eerder afgesproken tarieven, tenzij anders overeengekomen.

 

 

11. Levering

11.1  Levertijden worden door Bureau Helderder bij benadering opgegeven. Indien een vaste levertijd schriftelijk is overeengekomen zal het niet tijdig leveren aan de opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding geven, tenzij de overschrijding van de levertijd te wijten is aan grove nalatigheid van Bureau Helderder. In dat geval is de aansprakelijkheid van Bureau Helderder beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor de opdracht is verstrekt.

11.2  In geval van overmacht, waaronder begrepen storing in het bedrijf, breuk aan machines, brand, staking, uitsluiting of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Bureau Helderder, is Bureau Helderder gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 

 

 

Wat als u niet tevreden bent? Onze klachtenregeling

 

Wij hebben nog nooit een klacht ontvangen en hopen natuurlijk dat dat zo blijft. Maar we zijn altijd bereid met u een oplossing te zoeken. Mocht u ontevreden zijn over een van onze diensten, dan houden we graag de volgende regeling aan.

 

Hoe dient u een klacht in?

Een eventuele klacht dient u schriftelijk in bij Bureau Helderder, via paula@bureauhelderder of per gewone post naar Govert Flinckstraat 112b, 1072 EL, Amsterdam. Neemt u in uw klacht de volgende zaken op:

·       wat u van Bureau Helderder mocht verwachten en waarin u vindt dat we zijn tekortgeschoten;

·       de naam of namen van degenen die volgens u benadeeld zijn;

·       de datum(s) waarop een en ander heeft plaatsgevonden;

·       welk nadeel u of de benadeelden daarvan concreet ondervindt of ondervinden;

·       wat u van Bureau Helderder verwacht ter genoegdoening;

·       eventuele bewijsstukken (kopieën van mails, offertes, overeenkomsten, enz).

 

Hoe reageren wij op uw klacht?

Bureau Helderder zal als volgt met uw klacht omgaan:

·       Wij reageren schriftelijk binnen een week (vijf werkdagen) of sturen een kennisgeving van ontvangst waarin wij aangeven wanneer en hoe we verder inhoudelijk zullen reageren.

.     mocht de inhoudelijke behandeling langer duren dan deze termijnen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen voordat de termijnen aflopen; daarbij zullen wij ook aangeven waardoor het niet binnen de termijn lukt én we geven aan wat de nieuwe termijn wordt.

.        De inhoudelijke reactie ontvangt u binnen drie weken (15 werkdagen).

·        We gaan vertrouwelijk met uw klacht om.
 .        We bewaren elk dossier over een klacht minimaal 5 jaar.

 

Wat als wij de klacht niet naar uw wens afhandelen?

Mocht u na de afhandeling nog niet tevreden zijn, dan verwijzen wij u naar de heer mr. Marcel Burger, No Labels Inc, via  https://nolabelsinc.com/contact/of per gewone post naar Sierkershof 5, 1112 GL Diemen. Hij zal de kwestie objectief behandelen. Zijn oordeel is bindend voor beide partijen. We zullen - indien nodig - zo snel mogelijk naar zijn oordeel handelen.